Privatumo politika

Mes, MB Vaiko raidos akademija, juridinio asmens kodas: 305454262, registruota adresu: A. Krutulio 46, Vilnius 08311, Lietuva, (toliau tekste – Įmonė arba Mes), gerbiame ir saugome kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.  

Esame įsipareigoję saugoti asmens duomenis, surinktus apie www.vaka.lt svetainės (toliau tekste – Svetainė) lankytojus, Įmonės valdomų socialinių paskyrų lankytojus ir Įmonės teikiamų paslaugų pirkėjus, taip, kaip nurodyta šioje Įmonės privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Privatumo politika). Šioje Privatumo politikoje paaiškinamos mūsų politika dėl renkamos informacijos (įskaitant asmens duomenis), informacijos rinkimo priežastys ir naudojimas.  

Sudarydami sutartį su Įmone ar perimdami sutartinius įsipareigojimus ar naudodamiesi interneto Svetainėje nurodytomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad su šia privatumo politika susipažinote.

1. Apibrėžimai ir sąvokos

Šiose taisyklėse naudojami šie terminai turi šias reikšmes:

„Paskyra“: reiškia asmeninę informaciją, mokėjimo informaciją ir prisijungimo duomenis, kuriuos Vartotojai naudoja prieigai prie mokamo turinio ir (arba) bet kokiai komunikacijai Svetainėje;

"Turinys": reiškia bet kokį tekstą, grafiką, atvaizdus, garso, vaizdo įrašus, programinę įrangą, duomenų rinkinius ir bet kokią kitą informacijos formą, kurią galima laikyti kompiuteryje, kuri rodoma šioje Svetainėje arba yra šios Svetainės dalis;

"Slapukas": reiškia mažą tekstinį failą, įdėtą į jūsų kompiuterį, kai lankotės tam tikrose šios svetainės dalyse. Tai leidžia mums nustatyti pasikartojančius lankytojus ir išanalizuoti jų naršymo įpročius svetainėje.

"Duomenys": reiškia visą informaciją, kurią pateikiate tinklalapiui. Tai apima, bet neapsiriboja, išsamią paskyros informaciją ir informaciją, pateiktą naudojant bet kurią iš mūsų paslaugų ar sistemų;

"Paslaugos": tai paslaugos, kurias galite gauti per šią Svetainę, naudodamiesi MB Vaiko raidos akademija nuosavybės teise priklausančia nuotolinio mokymosi platforma;

"Systema": reiškia bet kokią internetinę ryšių infrastruktūrą, teikiamą per Svetainę dabar arba ateityje. Tai apima, bet neapsiriboja, el.laiškais, pranešimais, tiesioginių pokalbių paslaugomis ir kt.;

"Vartotojas" / "Vartotojai": tai bet kuri trečioji šalis, kuri patenka į svetainę ir kuri nėra įdarbinta įmonėje MB Vaiko raidos akademija;

"Svetainė": reiškia svetainę, kuria šiuo metu naudojatės ir kiti šios svetainės padomeniai nebent tai aiškiai būtų nurodyta kitaip.

2. Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas arba BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Įmonės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate, kai užsisakote ir (ar) naudojatės Įmonės paslaugomis, lankotės Svetainėje ir Įmonės administruojamose socialinių tinklų paskyrose.
Mes, be kita ko, vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
• Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
• Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.
• Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
• Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.
• Asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
Pateikdamas savo asmens duomenis, Jūs kartu suteikiate teisę Įmonei rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Mūsų interneto svetainėje, socialinėse paskyrose ir naudodamiesi Mūsų teikiamomis paslaugomis bei duomenis, kuriuos gauname iš trečiųjų (fizinių ar juridinių) asmenų.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti asmens duomenys, Jūs privalo nedelsdamas apie tai informuoti Mus. Mes nesame atsakingi už žalą atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų atnaujinimo ir (ar) papildymo jiems pasikeitus.

Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis, Mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo. Prieigą prie Įmonės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įmonės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įmonei suteikti.

3. Įmonės tvarkomi asmens duomenys ir jų gavimo šaltiniai

Pagrindinės asmens duomenų, kuriuos renka Įmonė kategorijos, įskaitant, bet neapsiribojant, yra:
• Asmens tapatybės duomenys – pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo data.
• Pareigos ir profesija.
• Kontaktiniai duomenys – pavyzdžiui, telefono numeris, el. pašto adresas.
• Mokėjimo duomenys, pvz: kredito / debeto kortelių numeriai.
• Duomenys apie ryšius su juridiniais asmenimis – pavyzdžiui, asmens, atstovaujančio klientą (juridinį asmenį) kontaktiniai duomenys.
• IP adresas, naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, sąrašas URL, pradedant nukreipiančia svetaine, jūsų veikla šioje svetainėje ir svetainė, iš kurios išeinate (automatiškai renkama); ir slapukų informacija.
• Duomenys, gaunami ir (arba) sukuriami vykdant teisės aktų reikalavimus – pavyzdžiui, duomenys, gauti pagal teisėsaugos institucijų, notarų, mokesčių administratoriaus, teismų ir antstolių paklausimus.
• Duomenys surinkti teikiant paslaugas – pavyzdžiui, duomenys apie prievolių vykdymą arba nevykdymą, galiojančius arba baigusias galioti įsipareigojimus, pateiktus užklausimus, prašymus ir skundus.
• Duomenys apie prioritetus ir pasitenkinimą paslaugomis, pavyzdžiui, duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, klientui teikiamas paslaugas, kliento atsiliepimus apie paslaugas, duomenys apie tai, ar klientas patenkintas paslaugomis, įskaitant garso įrašymą.

Asmens duomenys paprastai gaunami paslaugų teikimo metu iš Įmonės klientų juridinių asmenų, veikiančių kaip duomenų valdytojai bei iš trečiųjų asmenų arba tiesiogiai iš duomenų subjekto (Įmonės kliento, potencialaus kliento, tiekėjo, potencialaus tiekėjo, darbuotojo arba potencialaus darbuotojo), kuris juos pateikia lankydamasis Svetainėje, naudodamasis Mūsų paslaugomis, teikdamas savo paslaugas Mums arba kandidatuodamas į paskelbtą darbo vietą Įmonėje.

4.Asmens duomenų tvarkymo tikslai 

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Įmonė tvarkydama asmens duomenis:

• Sutartinių santykių administravimas bei vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;

• Įmonės vidaus reikalų administravimas (struktūros tvarkymas, raštvedybos tvarkymas, finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymas, kandidatų, siekiančių įsidarbinti Įmonėje atranka): dėl Įmonės teisėto intereso, taip pat vykdydami teisės aktų reikalavimus ir siekdami vidaus administravimo tikslų, tvarkome asmens duomenis;

• Teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas: asmens duomenis tvarkome teisinių reikalavimų pateikimo, vykdymo, perleidimo ir gynimo tikslais, kai tai yra būtina vykdant teisinę pareigą, arba siekiant Įmonės teisėto intereso, susijusio su teisinių reikalavimų vykdymu;

• Tiesioginė rinkodara, kliento nuomonės teiravimasis, Įmonė, gavusi kliento sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu;

• Užklausų valdymas: kad atsakytumėme į Jūsų užklausas Įmonės teisėtu interesu tvarkome Jūsų asmens duomenis.

5. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

Kai Jūs (duomenų subjektas) naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis, Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Jums juos pateikiant tiesiogiai Mums bei renkame juos, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis.

Mes turime teisę tvarkyti ir tuos asmens duomenis, kurie yra pateikiami Mūsų klientų (juridinių asmenų), kai naudojamasi Mūsų teikiamomis paslaugomis. Mūsų klientai, pateikdami Jūsų asmens duomenis Mums, yra atsakingi už informacijos Jums pateikimą apie Jūsų asmens duomenų perdavimą Mums.

Mes turime teisę perduoti savo klientų asmens duomenis tik toms trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.

Mes įsipareigojame Jūsų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Mes perduodame duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamiesi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

6. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas įvedant savo elektroninio pašto adresą ar pažymint atitinkamą laukelį internetinėje svetainėje www.vaka.lt. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Įmone sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp Jūsų ir Įmonės.

Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems Mūsų klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, Jums suteikianti aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio Jūsų kontaktinių duomenų naudojimo ir jeigu iš pradžių neprieštaravote dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime siųsti pranešimus elektroniniu paštu. Jeigu Jums Mūsų siunčiama informacija yra nebeaktuali, Jūs galite atšaukti sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros bet kuriuo metu, informuodami apie tai el. pašto adresu labas@vaka.lt.

7. Asmens duomenų perdavimas

Aukščiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai ir kitos ginčus nagrinėjančios institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas (pavyzdžiui, žalos vertinimo įmonės, antstoliai, notarai, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai, priežiūros institucijos).

Asmens duomenų tvarkymui Įmonė gali pasitelkti duomenų tvarkytojus (pavyzdžiui, finansus administruojančias bendroves, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjus, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjus, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjus, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjus, duomenų centrų, ir debesijos paslaugų teikėjus). Tokiais atvejais Įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Įmonės nurodymų ir galiojančių teisės aktų, bei reikalauja įgyvendinti tinkamas asmens duomenų saugumo priemones.

8. Asmens duomenų saugojimo terminas

Įmonė tvarko duomenis ne ilgiau nei reikia duomenų rinkimo tikslui pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į Įmonės teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitos, archyvavimo reikalavimus, ieškinio senaties terminą ir kt.). Kandidatų, siekiančių įsidarbinti Įmonėje duomenys saugomi ne ilgiau, nei 3 mėnesius nuo atrankos pabaigos. 

9. Jūsų turimos teisės

Pateikdami prašymą Įmonei, Jūs turite teisę prašyti:
• susipažinti su jos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (BDAR 15 str.);
• ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis (BDAR 16 str.);
• ištrinti savo duomenis-„teisė būti pamirštam“ (BDAR 17 str.);
• apriboti savo duomenų tvarkymo veiksmus (BDAR 18 str.);
• perkelti savo asmens duomenis- teisė į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.).

Savo teises galite įgyvendinti susisiekdami su Mumis ir pateikdami rašytinį prašymą Įmonei elektroninio pašto adresu labas@vaka.lt. Įmonė įsipareigoja atsakyti į Jūsų prašymą per 30 kalendorinių dienų.

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jeigu manote, kad Įmonė netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis. Priežiūros institucija – valstybės narės pagal BDAR 51 straipsnį įsteigta nepriklausoma valdžios institucija. Įmonės atžvilgiu tai Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Juridinio asmens kodas 188607912, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt).

Savo sutikimą gauti naujienlaiškius ir Įmonei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais galite duoti ir bet kada atšaukti, išsiųsdami laišką elektroninio pašto adresu labas@vaka.lt.

10. Mūsų paskyros socialiniuose tinkluose

Mes valdome paskyras socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn ir kituose. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialiniuose tinkluose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Mūsų paskyras, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Mes rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus.

Mes, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgiant į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mūsų administruojamose paskyrose socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialiniuose tinkluose. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyrų nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, pateikiant Mums užklausas naudojantis Messenger programėle, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

11. Slapukų naudojimas

Siekiant pagerinti lankymosi patirtį Mūsų interneto svetainėje, Mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
Apie slapukų naudojimą mūsų svetainėje galite sužinoti daugiau paspaudę šią nuorodą.

12. Šios politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti, koreguoti, papildyti šią Privatumo politiką, tačiau įsipareigojame publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės Svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.

13. Susisiekite su mumis

Jei kyla klausimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti su mumis šiuo adresu: labas@vaka.lt
Created with